Mednarodni natečaj za Islamski verski in kulturni center (IVKC) v Ljubljani

jz2

 

 

natečaj

druga nagrada

 

kraj: Ljubljana

naročnik: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana

velikost območja:5.200m2

leto: 2011

avtorska skupina:

Andrej Erjavec, URBI d.o.o.; mag. Ina Šuklje Erjavec, UIRS; Mojca Balant, UIRS; mag. Sabina Mujkić u.d.i.geod., UIRS; Bibi Erjavec

kaligrafija: Saeed Rezai


Odgovor na vprašanje kaj pomeni Islamski verski kulturni center (IVKC) v Ljubljani?, je ključen za odločitev o ustreznem pristopu k oblikovanju njegove zasnove.
Po našem prepričanju je zelo pomembna razlika, ali se nov kompleks take vrste oblikuje v deželi z dolgo tradicijo islamske vere, kulture in arhitekture, ali je to prvi tak center, kot je to v primeru Ljubljane.


Zato naš odgovor predpostavlja, da je IVKC več kot Islamski verski kulturni center, da je hkrati tudi Ambasada islamske kulture v Ljubljani in Sloveniji, v najbolj pozitivnem smislu. Zato v zasnovi združujemo sodobno in tradicionalno ter s tem muslimanskim obiskovalcem omogočamo, drugim pa predstavljamo, vez z najžlahtnejšim duhom islamske tradicije. S sodobnimi pristopi in spoznanji pa se objekte in prostor vpenja v današnji čas in njegove vrednote, kot so zagotavljanje dostopnosti za vse, racionalna in ekološko ustrezna gradnja ter vzpostavljanje medkulturnih vezi.
Oblikovanje prostora in zgradb v sozvočju s tradicijo druge kulture, je lahko izjemen izziv in navdih hkrati. Islam je v evropskem prostoru zapustil neprecenljivo dediščino od Kordobe do Sarajeva, katere arhitekturno oblikovanje, urejanje vrtov, odnos do javnega in poljavnega prostora, smisel za detajl, so že zdavnaj del naše skupne dediščine. Vse to ponuja zelo ustrezna in pomembna izhodišča za oblikovanje tudi v sodobnem času.

 

Predlagana zasnova vsestransko odgovarja na obstoječe probleme in skuša preseči možnosti konfliktov na naslednje načine:
- Center je zasnovan večplastno, tako v prostorskem kot tudi vsebinskem smislu ter glede odnosov med javnim, poljavnim ter zasebnim.
- Džamija se nivojsko dvigne nad območje.
- Večdelna vsebinska in prostorska organizacija prostora, ki se smiselno odpira in navezuje na širše območje.
- Opredeljeni program IVKC se še dodatno nadgrajuje s programi, potrebnimi za lokalni center kot so trgovine in kavarna ter kulturnimi vsebinami, zanimivimi za vse, kot je galerija islamske kulture.
- V zasnovi je predvideno in enostavno omogočeno dolgoročno povezovanje območja preko železnice in združevanje z novimi parkovnimi površnimi, ki naj bi bile ob železniškem muzeju.
- Bogato islamsko tradicijo oblikovanja vrtov in odnosa do zelenih površin se združuje značajem zelenega klina mesta in se ga tako vsaj delno rekonstruira s krajinsko ureditvijo bogato razčlenjenih odprtih prostorov znotraj kompleksa ter povezavo parkovnih površin v širši koncept ureditve. Poleg tega imajo vsi objekti, z izjemo džamije, predvidene zelene strehe, kar je zelo koristno tako z energetske racionalnosti stavb, kot tudi mezo klimatskih razmer v območju.

 

VEČPLASTNOST ZASNOVE V VERTIKALNI SMERI

Glede na širši prostorski kontekst, ki daje zelo majhne možnosti za razvoj motiva, je za zasnovo IVKC pomembno, da se džamijo nivojsko dvigne nad okoliški prostor. S tem se doseže dva pomembna učinka:

1. objekt in prostor ob ulici se sprostita za vsakdanje uporabne vsebine in različne potrebne dostope,
2. sam objekt džamije dobi nekoliko večji višinski poudarek ter potrebno simbolno in funkcionalno odmaknjenost samega vstopa v džamijo.

Vertikalna členitev je nekoliko posebna v tem, da sta drug nad drugim predvidena dva trga, vsak s svojo funkcijo in značajem, ki ju simbolno in prostorsko povezujeta vegetacija in voda.

 

KRAJINSKA ZASNOVA

Odprti prostor v območju odpira največ možnosti za neformalne vezi, komunikacije in stike. V skladu z bogato islamsko tradicijo je zasnovan kot preplet parkovnih površin, ulic, trgov, atrijev in vrtov, javnega, pol-javnega in zaprtega značaja. V oblikovanju je poseben poudarek na vodnih motivih in vzorcih tlakov, vključevanju dreves ter pravilih osne postavitve, geometrijske pravilnosti in števila 4.
Odprt prostor predstavlja kontaktno cono z okolico in mestom kot celoto, se navezuje na obstoječe zelene površine in dolgoročno z njimi tvori enovit koncept. Osnovne elemente zasnove predstavlja poteza trgov v osrednjem delu IVKC, javni prostor nove ulice na vzhodu ter parkovne površine, ki območje obdajajo s treh strani.