Severni mestni park - 2a faza

 

 

PGD, PZI

 

kraj: Ljubljana

naročnik: MOL

velikost območja: 21.350m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: 2009/2010

projektna skupina:

mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. – odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. – odgovorni projektant; Mojca Balant, u.d.i.k.a. - sodelavka; Natalija Žnidaršič, gr. teh. – sodelavka; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. - sodelavka

zunanji sodelavci:

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.- interna kanalizacija in vodovod, NOVERA d.o.o., ARCADIA d.o.o.- elektroinštalacije in javna razsvetljava, BAZENI  d.o.o.- vodni elementi, IMK d.o.o. - gradbene konstrukcije

izvajalec:
KPL s podizvajalci

 


 

Razširjena 2A faza obsega 21.350 m2 zemljišča med Železno cesto, Vilharjevo cesto, Linhartovo cesto, Robbovo ulico ter Navjem. Območje urejanja vključuje vzhodni ter deloma severni in južni del predvidenega celotnega Severnega mestnega parka, katerega zasnova je opredeljena in potrjena s sprejetim ureditvenim načrtom (iz leta 1988). Ureditev predstavlja neposredno nadaljevanje že izvedene 1. faze parka, ki obsega vzhodno vstopno tlakovano površino z motivom 'Deklice z rastočo knjigo', del krožne poti in manjše otroško igrišče.

 

Robbova ulica med Vilharjevo cesto in Detelovo ulico se ukine za promet in preuredi v parkovno promenado, v zgornjem severnem delu nad Detelovo pa se uredi kot ulica z obojestranskim pločnikom in enostranskim drevoredom. Meja območja poteka po robniku na cestišču, tako da sta v območje urejanja parka vključena vzhodni pločnik in drevored. Ostali del ulice se ureja v okviru posebnega projekta preureditve okoliških cest.


Z izvedbo razširjene 2A faze Severnega mestnega parka se bo uredilo nove parkovne površine (21.350 m2) v neposredni bližini soseske Župančičeva jama, hkrati se bodo vzpostavile povezave do Linhartove ceste na severu, Dunajske ceste na zahodu in Vilharjeve ceste (ter potniškega centra) na jugu.


Razširjena 2A faza izvedbe parka se v območje celote vključuje tako, da omogoča nemoteno delovanje že izvedenega dela parka (1. faza), hkrati pa tudi neproblematično nadaljevanje izvedbe naslednjih faz. Poseben poudarek je na urejanju robov območja, za katere so mestoma (kjer se bo park v prihodnosti še širil) rešitve začasnega značaja.
Vsebinska in prostorska struktura razširjene 2A faze temeljita na prvotni zasnovi parka kot celote. Glavni motiv je velika krožna sprehajalna pot, ki jo v smeri sever-jug preseka reprezentančna 'Promenada slovenske kulture', izhajajoča iz spominskega parka Navje. Glede na novo situacijo, potrebe in pobude se osrednja programska poteza v parku oblikuje v prečni smeri od Železne ceste proti Gospodarskemu razstavišču.


Ureditev te faze vključuje oblikovanje reliefno razgibanih robov (opredelitev robov parka, ustvarjanje prostorske prepoznavnosti območja (identiteta), prostorska opredelitev notranjosti parkovnega prostora in zaščita pred negativnimi zunanjimi vplivi), jasno opredelitev in ustrezno ureditev vstopnih točk v park, zagotovitev ustreznih peš povezav s sosednjimi območji in preko območja parka, oblikovanje intenzivne programske poteze oz. območja (namen, zasnova in opremljenost prostora), opredeljevanje večjih območij odprtega parkovnega prostora, odpiranje pogledov, ustrezno vključevanje Navja kot območja s posebnim spominskim značajem in varstvenim režimom, ustrezno vključevanje območja obstoječih individualnih hiš ter začasne ureditve robov na območjih, kjer je predvidena nadaljnja širitev parka.