Error
  • XML Parsing Error at 1:412. Error 9: Invalid character
Severni mestni park - 2. faza (IP)


kraj: Ljubljana

naro?nik: MOL

velikost obmo?ja:13.800m2

projektiranje: 2007

projektna skupina:

mag. Ina uklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. odgovorni projektant; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. sodelavka; Mojca Balant, u.d.i.k.a. sodelavka  

 


Idejni projeta za 2.fazo parka vklju?uje tudi ruitev stare pote in ureditev obmo?ja zahodno od nje.

Na pobudo drutva Rasto?a knjiga za raziritev motiva Deklice z rasto?o knjigo v motiv Zdruenih rasto?ih knjihg sveta je zasnovan poseben motiv (multimedijski knjini portali). V zahodnem delu poteze za mlade je vklju?en tudi idejni projekt skate parka, izdelan skupaj s skate drutvom Ilun. Projekt je potrjen na sestanku s strani podupana prof. Koelja.

 
Severni mestni park - 2a faza (PGD, PZI)

kraj: Ljubljana

naro?nik: MOL

velikost obmo?ja: 21.350m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: 2009/2010

projektna skupina:

mag. Ina uklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. odgovorni projektant; Mojca Balant, u.d.i.k.a. - sodelavka; Natalija nidari?, gr. teh. sodelavka; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. sodelavka

izvajalci: KPL, Coston


 

Razirjena 2A faza obsega 21.350 m2 zemlji?a med elezno cesto, Vilharjevo cesto, Linhartovo cesto, Robbovo ulico ter Navjem. Obmo?je urejanja vklju?uje vzhodni ter deloma severni in juni del predvidenega celotnega Severnega mestnega parka, katerega zasnova je opredeljena in potrjena s sprejetim ureditvenim na?rtom (iz leta 1988). Ureditev predstavlja neposredno nadaljevanje e izvedene 1. faze parka, ki obsega vzhodno vstopno tlakovano povrino z motivom 'Deklice z rasto?o knjigo', del krone poti in manje otroko igri?e.

Robbova ulica med Vilharjevo cesto in Detelovo ulico se ukine za promet in preuredi v parkovno promenado, v zgornjem severnem delu nad Detelovo pa se uredi kot ulica z obojestranskim plo?nikom in enostranskim drevoredom. Meja obmo?ja poteka po robniku na cesti?u, tako da sta v obmo?je urejanja parka vklju?ena vzhodni plo?nik in drevored. Ostali del ulice se ureja v okviru posebnega projekta preureditve okolikih cest.


Z izvedbo razirjene 2A faze Severnega mestnega parka se bo uredilo nove parkovne povrine (21.350 m2) v neposredni bliini soseske upan?i?eva jama, hkrati se bodo vzpostavile povezave do Linhartove ceste na severu, Dunajske ceste na zahodu in Vilharjeve ceste (ter potnikega centra) na jugu.


Razirjena 2A faza izvedbe parka se v obmo?je celote vklju?uje tako, da omogo?a nemoteno delovanje e izvedenega dela parka (1. faza), hkrati pa tudi neproblemati?no nadaljevanje izvedbe naslednjih faz. Poseben poudarek je na urejanju robov obmo?ja, za katere so mestoma (kjer se bo park v prihodnosti e iril) reitve za?asnega zna?aja.
Vsebinska in prostorska struktura razirjene 2A faze temeljita na prvotni zasnovi parka kot celote. Glavni motiv je velika krona sprehajalna pot, ki jo v smeri sever-jug preseka reprezentan?na 'Promenada slovenske kulture', izhajajo?a iz spominskega parka Navje. Glede na novo situacijo, potrebe in pobude se osrednja programska poteza v parku oblikuje v pre?ni smeri od elezne ceste proti Gospodarskemu razstavi?u.


Ureditev te faze vklju?uje oblikovanje reliefno razgibanih robov (opredelitev robov parka, ustvarjanje prostorske prepoznavnosti obmo?ja (identiteta), prostorska opredelitev notranjosti parkovnega prostora in za?ita pred negativnimi zunanjimi vplivi), jasno opredelitev in ustrezno ureditev vstopnih to?k v park, zagotovitev ustreznih pe povezav s sosednjimi obmo?ji in preko obmo?ja parka, oblikovanje intenzivne programske poteze oz. obmo?ja (namen, zasnova in opremljenost prostora), opredeljevanje ve?jih obmo?ij odprtega parkovnega prostora, odpiranje pogledov, ustrezno vklju?evanje Navja kot obmo?ja s posebnim spominskim zna?ajem in varstvenim reimom, ustrezno vklju?evanje obmo?ja obstoje?ih individualnih hi ter za?asne ureditve robov na obmo?jih, kjer je predvidena nadaljnja iritev parka.