Severni mestni park - Navje, Ljubljana
parkmaketa
Maketa natečajne rešitve, 1984.

Lokacija parka v Ljubljani; natečajna rešitev (1984); ureditveni načrt z vključitvijo vil (1988); posodobljen načrt iz leta 2002 (tloris in prikaz vzhodnega dela parka); stanje leta 2005 (ortofoto posnetek).

 

Zgodovina projekta:

1984

natečaj za južni Bežigrad (Andrej Erjavec, Ina Šuklje, Marko Smrekar)
1986
podrobnejše programske zasnove in idejna zasnova celotnega parka (Ina Šuklje, Andrej Erjavec) 
1988
potrjen ureditveni načrt (prof. Dušan Ogrin, Ina Šuklje, Andrej Erjavec)
1994 idejna in izvedbena dokumentacija za 1. fazo parka – odkupi se del zemljišč, vendar se na njih uredi začasna parkirišča (prof. Dušan Ogrin, Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec)
2001 park vključen v Zasnovo zelenega sistema mesta Ljubljane (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec)
2002 po naročilu MOL preveritev možnih lokacij za postavitev Spomenika sprave v območju predvidenega parka in ponovna opredelitev 1. faze parka; hkrati se izdela vsebinska in oblikovna prilagoditev novim danostim (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec)
2003 pobuda Društva rastoča knjiga za postavitev kipa Deklice z rastočo knjigo v parku; izdela se preveritev in predlog možnih lokacij
2004 izdelava izvedbenih projektov za ureditev motiva s kipom Deklice z rastočo knjigo; izvedba motiva (ca. 1400 m2) in otvoritev začetka izgradnje parka (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec)
2005 praznovanje obletnice postavitve kipa, park se ne izvaja dalje; priprava ponudbe za nadaljevanje del
2006

nadaljevanje izvajanja parka: uredi se 5900m2 veliko območje vzhodno od Navja (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec, Jana Kozamernik, Mojca Balant). Več o izvedeni fazi 1.

2007 po naročilu MOL se prične z izdelavo idejnega projeta za 2.fazo parka (13.800m2), ki vključuje tudi rušitev stare pošte in ureditev območja zahodno od nje. Pobuda društva Rastoča knjiga za razširitev motiva deklice z rastočo knjigo v motiv Združenih rastočih knjihg sveta. Razvoj motiva (multimedijski knjižni portali) in njegova vključitev v zasnovo parka. V zahodni del poteze za mlade se vključi tudi idejni projekt skate parka, ki je izdelan skupaj s skate društvom Ilužn. projekt je potrjen na sestanku s strani podžupana prof. Koželja. Več o IP - fazi 2.
2008 po naročilu MOL se prične z izdelavo dokumentacije IDP in PZI za ožje območje 2.faze parka - 2.a fazo (19.100), ki vključuje zgolj območje vzhodno od stare pošte. (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec, Jana Kozamernik, Mojca Balant)
2009

na pobudo naročnika se 2.a faza razširi še proti severu in jugu, naroči in izdela se dopolnitev IDP in PZI ter PGD dokumentacija za izvedbo razširjene 2.a.faze (21.350m2). Pridobi se gradbeno dovoljenje in prične z izvajanjem del razširjene 2.a.faze parka, ki vključuje tudi motiv Knjig sveta, ki se vključujejo v kontekst dogodkov in ureditev Ljubljana Prestolnica knjige. (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec, Jana Kozamernik, Mojca Balant). Več o fazi 2a (PGD, PZI).
Območje Severnega mestnega parka Navje v Ljubljani je prostor prepleta številnih, med seboj zelo konfliktnih rab. Predstavlja začetek oziroma zaključek zelenega klina, ki se prek območja Žal izteče v obsežne rekreacijske površine ob Savi. Leži v samem središču mesta med Železno, Vilharjevo in Linhartovo cesto, ter Gospodarskim rastaviščem ter vključuje pomemben kulturni spomenik Navje in ima izjemne vedute na Alpe proti severu in Ljubljanski grad proti jugu. To pomeni tudi lego neposredno ob železniški postaji oziroma novem bodočem potniškem centru Ljubljane ter ob soseski Župančičeva jama z zelo veliko gostoto prebivalcev, kar parku daje še poseben pomen. Velikost območja (v celoti obsega prek 8 ha, do sedaj izvedeno območje obsega le slabih 0,6 ha, v izvedbo še 2,13ha) omogoča zasnovo pravega mestnega parka, ki kot najbolj javna zelena površina mesta v sebi združuje paleto različnih pomenov, funkcij in vsebin.

Prvi projekt je bil izdelan že leta 1984, kot izbrani natečajni predlog, ki je opredelil osnovno idejo oblikovanja parka. Kot odgovor na kaotično prostorsko situacijo, veliko raznolikost funkcij ter lego je bila predlagana večplastna zasnova, ki se je v času več kot dveh desetletij čakanja na izvedbo, razvila in modernizirala, a v svoji osnovi je ostala enaka.
Leta 2006 je bila končno izvedena 1. faza parka (5900m2), ki obsega motiv Deklice z rastočo knjigo, južni del krožne promenade in manjše otroško igrišče .

Trenutno se izvajajo projekti za razširjeno 2a.fazo. Ta, na območju 21.350m, predvideva več različnih, inovativnih parkovnih vsebin, tako kulturnega kot rekreacijskega značaja za različne uporabnike vseh starosti in zanimanj.


V osrednjem delu je programska os poudarjeno kulturnega značaja, ki prostorsko in vsebinsko v park vključuje tudi kulturni spomenik Navje. Njen osrednji motiv predstavlja območje 'Združenih knjig sveta' z multimedijskimi portali. Dopolnjujejo ga še trg s fontano, poteza za mlade z igrali in ureditvami za mladostnike ter ureditev severnega roba Navja s povezavo proti zahodu. V smeri sever-jug predstavlja osrednjo programsko potezo in povezavo 'Promenada slovenske kulture', ki bo v talnih označbah obeležila velika imena slovenske kulture. Ob krožni sprehajalni poti je med reliefnimi modulacijami predvideno večje otroško igrišče. Na severnem robu je, ob križišču Linhartove in Železne ceste, zasnovan severni vstopni trg s fontano, ki območje povezuje s Promenado.

 

Severni mestni park je v strokovnih podlagah Zeleni sistem mesta in Prostorski zasnovi novega Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana predviden kot ena ključnih zelenih površin mesta – centralni mestni park. To pomeni kategorijo javnih zelenih površin, za katero je značilna poudarjena javnost in dostopnost, izrazita večfunkcionalnost ter jasna oblikovna opredeljenost območja s poudarjeno reprezentativnostjo in simbolnim pomenom za mesto kot celoto. Vendar novi prostorski akti MOL v tem pogledu ne upoštevajo strokovnih podlag niti veljavnega ureditvenega načrta in radikalno zmanjšujejo območje parka, zato je njegova usoda v prihodnosti neznana.

 

vprasaj.730